កាហ្វេ​ឆាផាយ៉ម

ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន​

  • ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​: កាហ្វេ​ឆាផាយ៉ម
  • ​វិស័យ​: សណ្ឋាគារ,ផ្ទះសំណាក់ និង​ភោជនីយដ្ឋាន
  • អនុ​វិស័យ​: ភោជនីយដ្ឋាន
  • ចំនួន​កម្មករ​: 10
  • អាសយដ្ឋាន​ក្រុមហ៊ុន​: ក្រុង ភ្នំពេញ
New content is available, please refresh.