សែលកាត

ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន​

  • ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​: សែលកាត
  • ​វិស័យ​: សេវាកម្ម
  • អនុ​វិស័យ​: ទូរគមនាគមន៍
  • ចំនួន​កម្មករ​: 1800
  • ​គេហទំព័រ​ក្រុមហ៊ុន​: https://www.cellcard.com.kh
  • អាសយដ្ឋាន​ក្រុមហ៊ុន​: ក្រុង ភ្នំពេញ
New content is available, please refresh.