កូកូវ៉ុល អីភែរឺល(ខេមបូឌា)អុីន

ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន​

  • ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​: កូកូវ៉ុល អីភែរឺល(ខេមបូឌា)អុីន
  • ​វិស័យ​: រោងចក្រ
  • អនុ​វិស័យ​: រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
  • ចំនួន​កម្មករ​: 700
  • អាសយដ្ឋាន​ក្រុមហ៊ុន​: ក្រុង ភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

we are susidiary company have haed office in LA ,New York ,shaing Hai and Phnom Penh.

បញ្ជីការងារ

New content is available, please refresh.