ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត

ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន​

  • ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​: ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត
  • ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​​ក្រុមហ៊ុន​: HKL
  • ​វិស័យ​: សេវាកម្ម
  • អនុ​វិស័យ​: ហិរញ្ញវត្ថុ
  • ចំនួន​កម្មករ​: 3000
  • ​គេហទំព័រ​ក្រុមហ៊ុន​: http://www.hkl.com.kh
  • អាសយដ្ឋាន​ក្រុមហ៊ុន​: ក្រុង ភ្នំពេញ

បញ្ជីការងារ

New content is available, please refresh.