ខេ.ឌី.អិន សឹលូសិន អេន អ៊ីនជីនារីង

ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន​

  • ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​: ខេ.ឌី.អិន សឹលូសិន អេន អ៊ីនជីនារីង
  • ​វិស័យ​: សំណង់
  • អនុ​វិស័យ​: ផ្តល់សេវាកម្ម ជួសជុល និងតម្លើងប្រព័ន្ធទឹក ភ្លើង និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (Provide maintenance and installat
  • ចំនួន​កម្មករ​: 110
  • ​គេហទំព័រ​ក្រុមហ៊ុន​: http://kdngroups.com/
  • អាសយដ្ឋាន​ក្រុមហ៊ុន​: ក្រុង ភ្នំពេញ
New content is available, please refresh.