ឡារ៉ែន ម៉េឌា

ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន​

  • ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​: ឡារ៉ែន ម៉េឌា
  • ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​​ក្រុមហ៊ុន​: LR
  • ​វិស័យ​: សេវាកម្ម
  • អនុ​វិស័យ​: ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
  • ចំនួន​កម្មករ​: 50
  • ​គេហទំព័រ​ក្រុមហ៊ុន​: http://www.lareine.com.kh
  • អាសយដ្ឋាន​ក្រុមហ៊ុន​: ក្រុង ភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

La Reine Media is a premium advertising media (magazine, newspaper, and online digital) in Cambodia.

New content is available, please refresh.