អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន​

  • ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​: អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  • ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​​ក្រុមហ៊ុន​: LOLC
  • ​វិស័យ​: សេវាកម្ម
  • អនុ​វិស័យ​: ហិរញ្ញវត្ថុ
  • ចំនួន​កម្មករ​: 2000
  • អាសយដ្ឋាន​ក្រុមហ៊ុន​: ក្រុង ភ្នំពេញ
New content is available, please refresh.