លីហួរ ផេ ប៉្រូ ភីអិលស៊ី

ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន​

  • ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​: លីហួរ ផេ ប៉្រូ ភីអិលស៊ី
  • ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​​ក្រុមហ៊ុន​: លីហួរ វេលុយ
  • ​វិស័យ​: សេវាកម្ម
  • អនុ​វិស័យ​: ហិរញ្ញវត្ថុ
  • ចំនួន​កម្មករ​: 200
  • ​គេហទំព័រ​ក្រុមហ៊ុន​: http://www.lyhourpay.com
  • អាសយដ្ឋាន​ក្រុមហ៊ុន​: ក្រុង ភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុន លីហួរ ផេ ប្រ៉ូ បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីអនុវត្តប្រតិបត្តិការជាតតិយភាគី ដោយផ្តល់នូវសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ និងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ដោយចាប់ដៃគូរអាជីវកម្មតាមរយះបណ្តាញជាមួយភ្នាក់ងារ វេលុយទូទាំងប្រទេសក្រុមហ៊ុន លីហួរ ផេ ប្រ៉ូ មានការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងរឹងមាំមាន ទស្សនៈវិស័យ និងយុទ្ធសាស្ត្រ រយៈពេលវែង។ 

បញ្ជីការងារ

New content is available, please refresh.