អ​ អឹម អេ ខេមបូឌា

ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន​

  • ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​: អ​ អឹម អេ ខេមបូឌា
  • ​វិស័យ​: ពាណិជ្ជកម្ម
  • អនុ​វិស័យ​: លក់ទំនិញ
  • ចំនួន​កម្មករ​: 2000
  • ​គេហទំព័រ​ក្រុមហ៊ុន​: http://www.rmagroup.net
  • អាសយដ្ឋាន​ក្រុមហ៊ុន​: ក្រុង ភ្នំពេញ
New content is available, please refresh.