អង្គការតុកកែញញឹមកម្ពុជា

ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន​

  • ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​: អង្គការតុកកែញញឹមកម្ពុជា
  • ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​​ក្រុមហ៊ុន​: SGC
  • ​វិស័យ​: សេវាកម្ម
  • អនុ​វិស័យ​: អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
  • ចំនួន​កម្មករ​: 100
  • អាសយដ្ឋាន​ក្រុមហ៊ុន​: ក្រុង ភ្នំពេញ
New content is available, please refresh.