ធី អេស អិន អគ្រុប

ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន​

  • ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​: ធី អេស អិន អគ្រុប
  • ​វិស័យ​: ពាណិជ្ជកម្ម
  • អនុ​វិស័យ​: លក់ទំនិញ
  • ចំនួន​កម្មករ​: 320
  • អាសយដ្ឋាន​ក្រុមហ៊ុន​: ក្រុង ភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ធី អេស អិន អ គ្រុប ជាក្រុមហ៊ុននាំចូលផ្ទាច់មុខ និងចែកចាយផលិតផលជាច្រើនមុខដូចជា

សាប៊ូ ស៊ូគូប៊ូគុ ថ្នាំបាញ់មូសរ៉េត សាប៊ូប៉ាវ.......

New content is available, please refresh.