វរសត្យា

ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន​

  • ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​: វរសត្យា
  • ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​​ក្រុមហ៊ុន​: Voraksatya
  • ​វិស័យ​: ពាណិជ្ជកម្ម
  • អនុ​វិស័យ​: លក់ទំនិញ
  • ចំនួន​កម្មករ​: 30
  • អាសយដ្ឋាន​ក្រុមហ៊ុន​: ក្រុង ភ្នំពេញ
New content is available, please refresh.