សូម​មើល​គន្លឹះ​ណែនាំ​របស់​ បងភ័ក្រ​ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការងារ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​លក្ខខណ្ឌ​របស់​អ្នក​

គន្លឺះ​ណែនាំ​នេះ​ជួយ​អ្នក​ស្វែងរក​ការងារ​បាន​កាន់​តែ​រហ័ស​

របៀបបង្កើតប្រវត្តិរូបដ៏ល្អបំផុត

នៅពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើរសុំការងារមួយ ប្រវត្តិរូបអាចធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមហ៊ុន, ដូច្នេះអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យប្រាកដថាប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកបានផ្តល់ការចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន។ សូមធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោមនេះដើម្បីបង្កេីតនិងបង្កេីនប្រសិទ្ធិភាពប្រវត្តិរូប ...

របៀបសំភាសន៍ការងារ បន្ទាប់ពីការងាររបស់អ្នកសព្វថ្ងៃ

មុនពេលសំភាសន៍ សូម​ព្យាយាម​អោយអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បី​សិក្សា​ស្វែង​យល់​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​អំពី​ក្រុមហ៊ុន ​និង​ឧស្សាហកម្ម​ដែល​អ្នក​នឹង​សម្រេចចិត្តដាក់​ពាក្យ​ស្នើរ​សុំ​ការងារ។​ អ្នក​អាច​សួរ​សាច់​ញាតិ,​ មិត្តភក្តិ​ និង​ធ្វើ​ការ​ឆែក​តាម​អ៊ីនធីណែត ​...

Whoops, looks like something went wrong.