ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិក និងកម្មករដែលអ្នកត្រូវការ

សូមឱ្យបងភ័ក្រជួយ បង្កើនកំលាំងពលកម្មក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក

ASEAN ICT Awards

បងភ័ក្រ​ត្រូវ​បាន​​ទទួល​ស្គាល់​ថាជា​
សេវា​កម្មការងារ​មួយ​ដែល​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ដ៏ល្អបំផុត
នៅប្រទេសអាស៊ាន ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

Facebook followers.