ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិក និងកម្មករដែលអ្នកត្រូវការ

សូមឱ្យបងភ័ក្រជួយ បង្កើនកំលាំងពលកម្មក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក

ASEAN ICT Awards

បងភ័ក្រ​ត្រូវ​បាន​​ទទួល​ស្គាល់​ថាជា​
សេវា​កម្មការងារ​មួយ​ដែល​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ដ៏ល្អបំផុត
នៅប្រទេសអាស៊ាន ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

Facebook followers.

ASEAN ICT Awards

បងភ័ក្រ​ត្រូវ​បាន​​ទទួល​ស្គាល់​ថាជា​
សេវា​កម្មការងារ​មួយ​ដែល​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ដ៏ល្អបំផុត
នៅប្រទេសអាស៊ាន ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

Facebook followers.

Our Products

គម្រោងធម្មតា

ប្រកាស​មួយ​មាន​តម្លៃ
$15

$25 (បញ្ចុះតម្លៃ 40%)

  • ផ្សព្វផ្សាយ​ការងារ​មាន​រយៈពេល​មួយខែ
  • គ្រប់គ្រង​អ្នក​ដាក់ពាក្យ​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក
  • បេក្ខភាព​ទទួលបាន​ការ​រំឭក​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​អំពី​ការ​សម្ភាស
Post now

គម្រោងពិសេស

ប្រកាស​មួយ​មាន​តម្លៃ
$25

$50 (បញ្ចុះតម្លៃ 50%)

  • ផ្សព្វផ្សាយ​ការងារ​មាន​រយៈពេល​មួយខែ
  • ទទួល​បាន​ជំនួយ​ផ្នែក​ផ្សព្វផ្សាយ​ការងារ
  • បេក្ខភាព​ទទួល​បាន​ការ​ហៅ​ទូរសព្ទ​ដោយផ្ទាល់ រំឭក​អំពី​ការ​សម្ភាស
  • បេក្ខភាព​ទទួល​បាន​ជំនួយ​ផ្នែក​បង្កើត​ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
Post now

កញ្ចប់ជាវអចិន្តៃ្រយ៍

តម្លៃ​ចាប់ពី
$45/ខែ

$75 (បញ្ចុះតម្លៃ 40%)

  • សមស្រប​ចំពោះ​ស្ថាប័ន​ដែល​ត្រូវការ​បុគ្គលិក​ជា​ទៀងទាត់
  • ផ្សព្វផ្សាយ​ឱកាស​ការងារ​កំណត់ ឬ ឥត​កំណត់ ក្នុង​រយៈពេល​មួយខែ
  • តម្លៃ​ល្អ និង ងាយ​គ្រប់គ្រង
ចូល​ជា​សមាជិក​បងភ័ក្រ