បងភ័ក្រ ស្គាល់ពីនិយោជិត​ និង កម្មករ

បងភ័ក្រ ជួយបង្កើនកំលាំងពលកម្មក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក

ក្រុមហ៊ុនថ្មី? ចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអ្នក ចុះឈ្មោះរួចហើយ? ចូលទៅកាន់គណនី
ICT Awards

បងភ័ក្រ​ត្រូវ​បាន​​ទទួល​ស្គាល់​ថាជា​ សេវា​កម្មការងារ​មួយ​ដែល​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ដ៏ល្អបំផុត នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកការងារនៅ:

ឱកាស​ការ​ងារ​

New content is available, please refresh.