ជ្រើសរើស​គម្រោង​សមាជិក

Besides enjoying premium posting features and services, you can post one announcement for multiple provinces. Save money and time! Receive personal phone support to post your jobs. If you post often, check out our subscriptions and save up hundreds of dollars per month!

កញ្ចប់​ធម្មតា
 • ផ្សាយ​បាន​ដល់ 10 ឱកាស​ការងារ​ស្តង់ដារ ក្នុង​មួយខែ។
 • ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ល្អ​ក្នុង​តម្លៃ​ធូរថ្លៃ។
 • គ្រប់គ្រង​អ្នក​ដាក់ពាក្យ​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក
 • បេក្ខភាព​ទទួលបាន​ការ​រំឭក​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​អំពី​ការ​សម្ភាស

តម្លៃ​ចាប់ពី

$45/ខែ (ក្រោយ​បញ្ចុះតម្លៃ)

$75 (40% បញ្ចុះតម្លៃ)

កញ្ចប់ពិសេស
 • ផ្សាយ​បាន​ដល់ 10 ឱកាស​ការងារ​ព្រីមៀម ក្នុង​មួយខែ។
 • សមស្រប​ចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ត្រូវ​ផ្សាយ​ឱកាស​ការងារ និង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជា​ប្រចាំ។
 • ទទួល​ជំនួយ​ក្នុង​ការ​ផ្សាយ​ឱកាស​ការងារ​របស់​អ្នក។
 • ផ្សព្វផ្សាយ​មុខ​តំណែង​មួយ បាន​ច្រើន​ខេត្ត​ផ្សេង​គ្នា។
 • អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ហៅ​តាម​ទូរសព្ទ រំឭក​អំពី​ការ​សម្ភាស។
 • អ្នក​ដាក់ពាក្យ​ដែល​មិនមាន​ប្រវត្តិរូប នឹង​ទទួល​បាន​ជំនួយ​ពី​ក្រុមការងារ​បងភ័ក្រ ដើម្បី​បង្កើត​ប្រវត្តិរូប​របស់ពួកគេ។

តម្លៃ​ចាប់ពី

$84/ខែ (ក្រោយ​បញ្ចុះតម្លៃ)

$140 (40% បញ្ចុះតម្លៃ)

កញ្ចប់ឥត​ដែន​កំណត់
 • ផ្សព្វផ្សាយ​ឱកាស​ការងារ​ព្រីមៀម ដោយ​គ្មាន​ចំនួន​កំណត់​ក្នុង​មួយខែ។
 • ដាក់​បង្ហាញ​ឡូហ្គោ​ក្រុមហ៊ុន​នៅ​ក្នុង​ផ្នែក "ក្រុមហ៊ុន​កំពូលៗ" នៅ​លើ​គេហទំព័រ​បងភ័ក្រ។
 • ទទួល​បាន​ជំនួយ​តាម​ទូរសព្ទ ដើម្បី​ផ្សាយ​ឱកាស​ការងារ​របស់​អ្នក។
 • ផ្សព្វផ្សាយ​មុខ​តំណែង​មួយ បាន​ច្រើន​ខេត្ត​ផ្សេង​គ្នា។
 • អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ហៅ​តាម​ទូរសព្ទ រំឭក​អំពី​ការ​សម្ភាស។
 • អ្នក​ដាក់ពាក្យ​ដែល​មិនមាន​ប្រវត្តិរូប នឹង​ទទួល​បាន​ជំនួយ​ពី​ក្រុមការងារ​បងភ័ក្រ ដើម្បី​បង្កើត​ប្រវត្តិរូប​របស់ពួកគេ។

តម្លៃ​ចាប់ពី

$120/ខែ (ក្រោយ​បញ្ចុះតម្លៃ)

$250 (40% បញ្ចុះតម្លៃ)