ជ្រើសរើស​គម្រោង​សមាជិក

ប្រសិនបើលោក​អ្នកត្រូវការប្រកាសការងារជាទៀងទាត់​ សូមពិនិត្យមើលការជាវកញ្ចប់អចិន្ត្រៃយ៍​របស់​យើង​ ហើយ​លោក​អ្នក​ពិត​ជា​អាច​សន្សំប្រាក់បាន​រាប់រយដុល្លារក្នុងមួយខែ!

កញ្ចប់​ធម្មតា
 • ប្រកាសឱកាសការងារគម្រោង​ធម្មតា​ចំនួន​១០​ក្នុងមួយ​ខែ
 • ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ល្អ​ក្នុង​តម្លៃ​ធូរថ្លៃ។
 • គ្រប់គ្រង​អ្នក​ដាក់ពាក្យ​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក
 • សេវា​​​រំលឹកបញ្ជាក់​ការសម្ភាសទៅដល់​បេក្ខជន​ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

តម្លៃ​ចាប់ពី

$45/ខែ (ក្រោយ​បញ្ចុះតម្លៃ)

$75 (40% បញ្ចុះតម្លៃ)

កញ្ចប់ពិសេស
 • ប្រកាសឱកាសការងារគម្រោង​ពិសេស​ចំនួន​១០​ក្នុងមួយ​ខែ
 • សមស្រប​ចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ត្រូវ​ផ្សាយ​ឱកាស​ការងារ និង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជា​ប្រចាំ។
 • ទទួល​ជំនួយ​ក្នុង​ការ​ផ្សាយ​ឱកាស​ការងារ​របស់​អ្នក។
 • ផ្សព្វផ្សាយ​មុខ​តំណែង​មួយ បាន​ច្រើន​ខេត្ត​ផ្សេង​គ្នា។
 • អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ហៅ​តាម​ទូរសព្ទ រំឭក​អំពី​ការ​សម្ភាស។
 • អ្នក​ដាក់ពាក្យ​ដែល​មិនមាន​ប្រវត្តិរូប នឹង​ទទួល​បាន​ជំនួយ​ពី​ក្រុមការងារ​បងភ័ក្រ ដើម្បី​បង្កើត​ប្រវត្តិរូប​របស់ពួកគេ។

តម្លៃ​ចាប់ពី

$84/ខែ (ក្រោយ​បញ្ចុះតម្លៃ)

$140 (40% បញ្ចុះតម្លៃ)

កញ្ចប់ឥត​ដែន​កំណត់
 • ផ្សព្វផ្សាយ​ឱកាស​ការងារ​ព្រីមៀម ដោយ​គ្មាន​ចំនួន​កំណត់​ក្នុង​មួយខែ។
 • ដាក់​បង្ហាញ​ឡូហ្គោ​ក្រុមហ៊ុន​នៅ​ក្នុង​ផ្នែក "ក្រុមហ៊ុន​កំពូលៗ" នៅ​លើ​គេហទំព័រ​បងភ័ក្រ។
 • ទទួល​បាន​ជំនួយ​តាម​ទូរសព្ទ ដើម្បី​ផ្សាយ​ឱកាស​ការងារ​របស់​អ្នក។
 • ផ្សព្វផ្សាយ​មុខ​តំណែង​មួយ បាន​ច្រើន​ខេត្ត​ផ្សេង​គ្នា។
 • សេវា​​​រំលឹកបញ្ជាក់​ការសម្ភាសទៅដល់​បេក្ខជន​ពី​ក្រុមការងារ​បងភ័ក្រ
 • អ្នក​ដាក់ពាក្យ​ដែល​មិនមាន​ប្រវត្តិរូប នឹង​ទទួល​បាន​ជំនួយ​ពី​ក្រុមការងារ​បងភ័ក្រ ដើម្បី​បង្កើត​ប្រវត្តិរូប​របស់ពួកគេ។

តម្លៃ​ចាប់ពី

$120/ខែ (ក្រោយ​បញ្ចុះតម្លៃ)

$250 (40% បញ្ចុះតម្លៃ)