ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកការងារនៅ:

មន្រ្តីឥណទាន (ស្រុករតនមណ្ឌល ស្រុកមោងឬស្សី ស្រុកបវេល ក្រុងបាត់ដំបង)

យើង​សុំទោស! បច្ចុប្បន្ននេះមិនមានឱកាសការងារនោះទេប៉ុន្តែសូមត្រឡប់មកវិញនៅពេលក្រោយ។


ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុង​វិស័យ​ ពាណិជ្ជកម្ម

New content is available, please refresh.