ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកការងារនៅ:

ផ្នែកលក់គម្រោងខាងក្រៅ (200$-250$ +លើកទឹកចិត្ត)

យើង​សុំទោស! បច្ចុប្បន្ននេះមិនមានឱកាសការងារនោះទេប៉ុន្តែសូមត្រឡប់មកវិញនៅពេលក្រោយ។


ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុង​វិស័យ​ ពាណិជ្ជកម្ម

New content is available, please refresh.