អ្នក​ស្វែង​រក​ការងារ​ចូល​គណនី​​​​

ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារ អ្នកត្រូវប្រាកដថាក្រុមហ៊ុនអាចមើលឃើញ​ ដោយចុះឈ្មោះក្នុងបងភ័ក្រ ។ចាប់ផ្តើមបំពេញព័ត៌មានលំអិតផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នកនៅខាងក្រោមនេះ